Szanowni Państwo, Udało nam się wspólnie zrealizować 7750 godzin zajęć z dzieciakami z naszej gminy! We wtorek – 26 czerwca – wszyscy spotkamy się na uroczystym podsumowaniu projektu...

Dobry start – lepsza przyszłość
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty , Podziałania: 9.1.2. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, którego beneficjentem jest Gmina Rząśnik


Głównym celem projektu jest podniesienie w roku szkolnym 2011/2012 atrakcyjności oraz jakości oferty edukacyjnej szkół podstawowych z terenu gminy. Realizacja projektu umożliwi zwiększenie szans edukacyjnych i życiowych dzieci ze środowiska wiejskiego oraz ułatwi ich dalszą edukację. Zadaniem programu jest stworzenie cyklu zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych umożliwiających wyrównywanie braków i uzupełnienia wiedzy, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów, a także zaspokajanie potrzeby aktywnego spędzania wolnego czasu i kształtowanie pozytywnych postaw obywatelskich młodzieży. Wsparciem zostanie objętych łącznie 517 dzieci (253 dziewczynki, 264 chłopców) z terenu gminy Rząśnik

kluczowych oraz zdolności umożliwiających zatrudnienie w przyszłości,wzmocnienie funkcji wychowawczej szkoły i rodziny a także zagospodarowanie czasu wolnegouczniów. Szczególnym zasobem projektu jest wykorzystanie nowoczesnych metod nauczania poprzez warsztaty, zabawy, eksperymenty. Dzieci nauczą się sprawnego czytania, rozumienia tekstu, umiejętnego notowania, zapamiętywania, koncentracji uwagi, a także autoprezentacji. W ramach projektu planuje się przeszkolenie nauczycieli ze stosowania tych innowacyjnych metod oraz zakup pomocy i materiałów dydaktycznych.

W wyniku podjętych działań program „DOBRY START – LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ” umożliwi:

- dostęp uczniów do różnych form uzupełniania i poszerzania swojejwiedzy,
- rozwój indywidualnych zainteresowań i uzdolnień uczniów/uczennic (także ze względu na płeć),
- rozszerzenie zajęć o realne potrzeby uczniów,
- rozwinięcie zainteresowania z wybranych przedmiotów, co ułatwi im dalszą edukacjęoraz udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych
- wyrównanie braków edukacyjnych, co pozwoli im na osiąganie lepszych wyników w nauce
- zwiększenie szans edukacyjnych poprzez realizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych (j.polski, j.angielski, matematyka, informatyka, przyroda)
- wyrównanie dysproporcji edukacyjnej poprzez realizację zajęć wyrównawczych, opartych na diagnozie potrzeb dzieci,
- uzyskanie możliwości na wyrównanie szans rozwojowych mających trudności logopedyczne lub pedagogiczne - psychologiczne poprzez realizację specjalistycznych zajęć logopedycznych lub specjalistyczne doradztwo w tym zakresie
-podniesienieświadomości nt. zagadnień związanych z równością płci i przeciwdziałaniu dyskryminacji w szkole, zagrożeń płynących z zażywania narkotyków, przemocy i innych oraz prewencji tych zachowań.

W ramach projektu grupa 53 nauczycieli podniesie swoje kwalifikacje, co pozwoli na wprowadzenie do szkół efektywnych metod nauczania.Program prewencyjny „Rozwój umiejętności wychowawczych nauczyciela” przygotuje nauczycieli do prowadzenia nowoczesnej profilaktyki zachowań ryzykownych (środki psychoaktywne, agresja, przemoc, mobbing, cyberbullying). Dzięki uczestnictwu w warsztatach, przeszkoleni nauczyciele będą trenerami dla pozostałej kadry.Po zakończeniu projektu wiedza i doświadczenie zdobyte przez nauczycieli będą wykorzystywane również w dalszej pracy oraz umożliwią przekazanie zdobytych doświadczeń pozostałym członkom rady pedagogicznej.