Szanowni Państwo, Udało nam się wspólnie zrealizować 7750 godzin zajęć z dzieciakami z naszej gminy! We wtorek – 26 czerwca – wszyscy spotkamy się na uroczystym podsumowaniu projektu...

O programie
Od września 2011r. we wszystkich szkołach podstawowych Gminy Rząśnik realizowany jest program edukacyjny współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „DOBRY START – LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ”. Głównym celem projektu jest podniesienie w roku szkolnym 2011/2012 atrakcyjności oraz jakości oferty edukacyjnej szkół podstawowych z terenu gminy. Realizacja projektu umożliwi zwiększenie szans edukacyjnych i życiowych dzieci ze środowiska wiejskiego oraz ułatwi ich dalszą edukację. Program pomoże równie żw zniwelowaniu różnic w wynikach egzaminów klas szóstych uzyskiwanych przez uczniów gminy Rząśnik na tle średnich wyników uzyskiwanych w województwie mazowieckim.

Zadaniem programu jest stworzenie cyklu zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych umożliwiających wyrównywanie braków i uzupełnienia wiedzy, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów, a także zaspokajanie potrzeby aktywnego spędzania wolnego czasu i kształtowanie pozytywnych postaw obywatelskich młodzieży. Ponadto celem programu jest rozszerzenie podstawowej oferty edukacyjnej i wychowawczej kierowanej do uczniów, uświadomienie rodzicom i opiekunom potrzeb edukacyjnych dzieci, wdrożenie nowego modelu pracy z uczniem skoncentrowanego na podnoszeniu kompetencji kluczowych oraz zdolności umożliwiających zatrudnienie w przyszłości, wzmocnienie funkcji wychowawczej szkoły i rodziny a także zagospodarowanie czasu wolnego uczniów. Szczególnym zasobem projektu jest wykorzystanie nowoczesnych metod nauczania poprzez warsztaty, zabawy, eksperymenty. Dzieci nauczą się sprawnego czytania, rozumienia tekstu, umiejętnego notowania, zapamiętywania, koncentracji uwagi, a także autoprezentacji. W ramach projektu planuje się przeszkolenie nauczycieli ze stosowania tych innowacyjnych metod oraz zakup pomocy i materiałów dydaktycznych.


W wyniku podjętych działań program „DOBRY START – LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ” umożliwi:
  • dostęp uczniów do różnych form uzupełniania i poszerzania swojej wiedzy,
  • rozwój indywidualnych zainteresowań i uzdolnień uczniów/uczennic (także ze względu na płeć),
  • rozszerzenie zajęć o realne potrzeby uczniów,
  • rozwinięcie zainteresowania z wybranych przedmiotów, co ułatwi im dalszą edukację oraz udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych
  • wyrównanie braków edukacyjnych, co pozwoli im na osiąganie lepszych wyników w nauce
  • zwiększenie szans edukacyjnych poprzez realizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych (j.polski, j.angielski, matematyka, informatyka, przyroda)
  • wyrównanie dysproporcji edukacyjnej poprzez realizację zajęć wyrównawczych, opartych na diagnozie potrzeb dzieci,
  • uzyskanie możliwości na wyrównanie szans rozwojowych mających trudności logopedyczne lub pedagogiczne - psychologiczne poprzez realizację specjalistycznych zajęć logopedycznych lub specjalistyczne doradztwo w tym zakresie
  • podniesienie świadomości nt. zagadnień związanych z równością płci i przeciwdziałaniu dyskryminacji w szkole, zagrożeń płynących z zażywania narkotyków, przemocy i innych oraz prewencji tych zachowań.


W ramach projektu grupa 53 nauczycieli podniesie swoje kwalifikacje, co pozwoli na wprowadzenie do szkół efektywnych metod nauczania. Program prewencyjny „Rozwój umiejętności wychowawczych nauczyciela” przygotuje nauczycieli do prowadzenia nowoczesnej profilaktyki zachowań ryzykownych (środki psychoaktywne, agresja, przemoc, mobbing, cyberbullying). Dzięki uczestnictwu w warsztatach, przeszkoleni nauczyciele będą trenerami dla pozostałej kadry. Po zakończeniu projektu wiedza i doświadczenie zdobyte przez nauczycieli będą wykorzystywane również w dalszej pracy oraz umożliwią przekazanie zdobytych doświadczeń pozostałym członkom rady pedagogicznej.

Wsparciem zostanie objętych łącznie 517 dzieci (253 dziewczynki, 264 chłopców) z terenu gminy Rząśnik.